Algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden Parodontologica

Parodontologica: Instituut voor het geven en organiseren van bij- en nascholing voor tandartsen,mondhygiënisten en (preventie) assistenten.

KVK- nummer: 72845600, Hemmenkamp 8 9751 NX HAREN

Correspondentieadres: Helperplein 21 9721 CX GRONINGEN

Artikel 1 – Definities

1.1 Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor een bijscholingsactiviteit van Parodontologica,waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen de Parodontologica en een deelnemer;
1.2 Activiteit: een door Parodontologica georganiseerd congres, Paro-Part, en/ of ander bij- en nascholingsactiviteit;
1.3 Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aanmeldt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ​alle ​activiteiten die door Parodontologica worden georganiseerd;
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijketoestemming van de Parodontologica;
2.3 Deze algemene voorwaarden worden vooraf via de website aan de deelnemer beschikbaar gesteld, de algemene voorwaarden worden actief geaccordeerd;2.4 Door aanmelding voor een activiteit aanvaardt de deelnemer de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanmelding

3.1 De aanmelding voor een activiteit vindt plaats door middel van een aanmelding via de website of door ingevuld aanmeldformulier dat digitaal is verzonden en is ontvangen door de Parodontologica
3.2 Parodontologica bevestigt de aanmelding per e-mail binnen uiterlijk 10 werkdagen. Doorverzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor activiteit tot stand;
3.3 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden opgenomen in de daartoe opgezettea dministratie en worden gebruikt voor de aankondiging van volgende activiteiten van Parodontologica;
3.4 Parodontologica kan eisen stellen met betrekking tot het maximum aantal deelnemers.

Artikel 4 – Voorbehoud wijzigingen

4.1 Alle mededelingen in een aankondiging van een activiteit komt Parodontologica na;
4.2 Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld in geval van ziekte (één van) de spreker(s), is Parodontologica gerechtigd om van een aankondiging af te wijken. In dit geval zal Parodontologica zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van een congres;
4.3 Parodontologica behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het congres te wijzigen, of het congres niet door te laten gaan of te staken;
4.4 Indien de wijziging, het niet door laten gaan of het staken van het congres is veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoedingen van enigerlei schade.
4.5 In geval van annulering van het congres worden reeds betaalde cursusgelden volledig en uiterlijk binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Deelnemers aan een activiteit ontvangen via de e-mail een digitale factuur op het opgegeven factuuradres, zo mogelijk ruim voor aanvang van de activiteit;
5.2 Betaling van de kosten voor inschrijving voor een activiteit vindt vooraf plaats via iDEAL en of vooraf verstuurde factuur.
5.3 Voor alle activiteiten geldt: geen toegang bij openstaande betaling;
5.4 In geval Parodontologica kosten moet maken voor het innen van de gelden, komen deze kosten geheel voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6 – Annulering

6.1 De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren;
6.2 Annulering vindt plaats per e-mail;
6.3 Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving tot 4 weken voor de activiteit daarna geldt:- Bij annulering tot 4 weken vóór de activiteit wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.- Bij annulering korter dan 4 weken vóór de activiteit vindt gedeeltelijk restitutie plaats: 50% van het in het inschrijfgeld;- Bij annulering binnen 2 weken voor de activiteitsdatum vindt géén restitutie plaats.
6.4 Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit voorafschriftelijk aan Parodontologica is meegedeeld.
6.5 Bij niet verschijnen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geenrestitutie plaats.
6.6 In geval van annulering worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn geïnd, uiterlijkbinnen 4 weken terugbetaald.

Artikel 7 – Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

7.1 Alle auteursrechte en intellectuele eigendomsrechten die verband houden met Parodontologicaen de activiteiten van Parodontologica zijn eigendom van Parodontologica en/of de gastsprekers.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

8.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. Parodontologica zal deze persoonsgegevens nadrukkelijk vertrouwelijk behandelen en in geen geval ter beschikkingstellen aan derden. Door deelname aan een activiteit geeft een deelnemer Parodontologica toestemming om de door de deelnemer ingevulde persoonsgegevens te gebruiken voor het activiteit.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan een activiteit geschiedt op eigen risico. Parodontologica is niet aansprakelijk voorschade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.

Artikel 10 – Toepasselijk

10.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Parodontologica.